Ztráty a nálezy

 

Ztráty a nálezy – změna určených míst pro odevzdávání a evidování ztracených věcí

Vážení občané,

 

o úpravě problematiky ztrát a nálezů novým občanským zákoníkem platným od 1.1.2014, jste byli informováni Mgr. Michaelou Miklíkovou – právničkou města, cestou únorového čísla „Holešovska“. Vzhledem k tomu, že praxe u postupu určených míst pro odevzdávání věcí při ztrátách a nálezech, stanoveného městem Holešovem na začátku letošního roku poukázala na nedostatky a nejasnosti, bylo rozhodnuto o změně tohoto postupu určených míst pro odevzdávání a evidování ztracených věcí, kterou níže uvádím. Pro zopakování uvádíme i informace, se kterými Vás již seznámila Mgr. Miklíková.

Nález se týká věci, kterou někdo nevědomě, tedy bez projevu své vůle, ztratil. Každý, kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vrátit tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi, pokud lze ze ztracené věci či z okolností poznat, komu má být věc vrácena (např. když je ve ztracené peněžence občanský či jiný identifikační průkaz, je možné celkem snadno určit, kdo peněženku ztratil). Nelze-li osobu, která věc ztratila, nebo vlastníka věci zjistit a nejedná-li se o věc opuštěnou (tj. v případě, kdy je možné z nastalé situace rozeznat vlastníkův úmysl věci se zbavit - např. když je věc odložená u kontejnerů na odpad), musí nálezce bez zbytečného odkladu nález odevzdat obci, na jejímž území byla věc nalezena. Je-li věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.    

Nález je po jeho odevzdání na obci zaevidován, uschován a vyhlášen obvyklým způsobem (zpravidla na úřední desce příslušné obce, případně je zveřejněn v místním tisku či na webových stránkách obce). Lhůta pro vyzvednutí nálezu se nyní prodloužila na 3 roky. Po uplynutí této doby bez toho, aby se vlastník nebo ten, kdo věc ztratil, o ni přihlásil, nabude vlastnické právo k věci nálezce nebo obec, které byla ztracená věc odevzdána.

Změna se týká také ztracených zvířat. S novým občanským zákoníkem je ztracené zvíře také "nález" a musí být vyhlášen stejným způsobem jako jakákoliv jiná ztracená věc. Nepřihlásí-li se vlastník o ztracené zvíře do 2 měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo. Jestliže ovšem nálezce prohlásí, že zvíře nabýt nechce, obec může po dohodě svěřit zvíře osobě, která provozuje útulek pro zvířata. V tomto případě má vlastník 4 měsíce na to, aby se o své zvíře přihlásil. Pokud tak neučiní, zůstane ztracené zvíře v útulku, který s ním může dál volně nakládat.

Pokud nebude s nalezenou věcí zacházeno postupem výše uvedeným, tedy nebude vrácena vlastníkovi a ani odevzdána obci, příp. příslušnému provozovateli veřejných zařízení, nejenže takový nepoctivý nálezce nikdy nemůže nabýt vlastnické právo k věci, ale zároveň se dopouští i přestupku proti majetku, za něhož lze uložit pokutu až do výše 15.000 Kč. Pokud by zatajená věc měla hodnotu vyšší než 5.000 Kč, vystavuje se dokonce postihu za trestný čin.

Pro území města Holešova je určeným místem pro odevzdávání a evidování ztracených věcí pracoviště informací na Městském úřadě v Holešově, Masarykova 628. Věci zde můžete odevzdat v úředních hodinách městského úřadu. Nalezené věci můžete nově v kteroukoliv dobu, odevzdat na služebně Městské policie Holešov (doposud bylo možno pouze v mimoúřední dobu MěÚ), která se nachází v prostorách zámku, v přízemí vlevo a to pouze strážníkům Městské policie Holešov. Nalezeného ztraceného psa předávejte vždy přímo strážníkům městské policie. Informace o ztracených a nalezených věcech získáte na pracovišti informací u paní Ireny Hrabalové (tel. číslo: 573 521 222, e-mail: irena.hrabalova@holesov.cz) nebo na webových stránkách města Holešova v sekci „ztráty a nálezy“. Informace o ztracených psech získáte na Městské policii Holešov (tel.č. 573 521 111, 573 521 119, e-mail: mp@holesov.cz), nebo na webových stránkách MěP http://mp.holesov.cz/ v sekci „aktuality“, příp. na fb: Záchytné kotce MěP Holešov. UPOZORŇUJEME, že se jedná o záchytné kotce pro případy nálezů ztracených - zaběhnutých psů, ne o psí útulek. Při odevzdávání nálezů Vás všechny prosíme o strpení, protože za účelem řádné evidence je nutno s nálezcem sepsat protokol o nálezu. Děkujeme.

 


Kontaktní informace

Služebnu městské policie naleznete v budově holešovského zámku (na levé straně vstupního portálu).

nám. F. X. Richtra 190

769 01, Holešov

Telefon : +420 573 521 111, +420 573 521 119

Mobil : +420 606 686 395

Tísňová linka : 156

Email : mp@holesov.cz