Strážníci MP

Strážníkem obecní policie se může stát dle §4 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb občan České republiky starší 21 let který

je bezúhonný, je spolehlivý, je zdravotně způsobilý, dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů.

Odborné předpoklady strážníků jsou blíže stanoveny vyhláškou Ministerstva vnitra, v níž je i stanoven způsob zjišťování způsobilosti uchazečů. Odbornou způsobilost ověřuje zkušební komise Ministerstva vnitra. O splnění podmínek se vydává osvědčení platné po dobu trvání pracovního poměru strážníka, nejdéle po dobu tří let. 

Strážníci jsou při plnění úkolů obecní policie oprávněni:

 • požadovat vysvětlení
 • vyžadovat poskytnutí údajů u informačních systémů
 • požadovat prokázání totožnosti
 • požádat každého o věcnou a osobní pomoc ke splnění konkrétního úkolu
 • předvést osobu
 • odebrat zbraň
 • zakázat vstup na určená místa
 • otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
 • odejmout věc
 • použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla
 • vstoupit do živnostenských provozoven
 • použít donucovací prostředky, psa nebo služební zbraň
 • zpracovávat osobní údaje, potřebné k plnění úkolu
 • pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných
 • zastavovat vozidla na pozemních komunikacích ve vymezených případech
 • pokyny usměrňovat provoz na pozemních komunikacích
 • měřit rychlost vozidel na pozemních komunikacích
 • vyzvat řidiče k podrobení se vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem či jinou návykovou látkou
 • zabezpečovat dopravu osob do zdravotnického zařízení nebo do záchytné stanice

Kontaktní informace

Služebnu městské policie naleznete v budově holešovského zámku (na levé straně vstupního portálu).

nám. F. X. Richtra 190

769 01, Holešov

Telefon : +420 573 521 111, +420 573 521 119

Mobil : +420 606 686 395

Tísňová linka : 156

Email : mp@holesov.cz